Slovník pojmů

A

APEX

Oracle Application Express (APEX) je platforma pro rychlý vývoj aplikací na platformě Oracle DB. Aplikace vyvinuté pomocí APEX se vyznačují vysokou škálovatelností, snadnou údržbou, možností vývoje vlastních komponent i podporou vývoje s malým množstvím kódu.

B

Big data

Označení disciplíny zpracování dat, která jsou tak velká, že jejich zpracování běžnými prostředky není praktické/možné.

Business Intelligence

Termín popisující technologie, procesy a vývojové nástroje, které řeší problematiku sběru, analýzy a prezentace informací. Hlavním cílem Business Intelligence (BI) je podpora rozhodování při řízení společnosti.

C

Cloudové služby

IT služba dostupná prostřednictvím dodavatele cloudového řešení. Příkladem může být např.
databáze jako služba, kde se uživatel / aplikace připojí k ke cloudové databázové službě a pracuje s ní
transparentně stejným způsobem jako s databází která je nainstalována na stejném počítači.

CRM

CRM je zkratka Customer Relationship Management a popisuje technologie, procesy a nástroje, které řeší problematiku řízení vztahu se zákazníkem tj. sběr, analýzu a prezentaci informací v obchodním styku. Podle typu zákazníka se obvykle systémy CRM dělí na B2B (Business to Business) a B2C (Business to Consumer).

Customer Intelligence

Proces sběru, analýzy a prezentace informací o zákaznících a jejich aktivitách v maximální možné míře detailu. Hlavní záměr je vybudování znalostní báze s cílem poznat a porozumět chování zákazníka. Tato znalostní báze je dále používána pro podporu rozhodování dodavatelů a/nebo pro ovlivnění nákupního chování zákazníka prostřednictvím marketingových aktivit.

D

Dashboard

Přehledná forma vizuální prezentace reportingů Business intelligence. Dashboard je možné přizpůsobit různým úrovním managementu společnosti, různým přístupovým a informačním hladinám. Pro vizualizaci se využívají aplikace jako Power BI, Tableau nebo Good Data.

Databáze

Datová základna obsahující strukturovaná data propojená klíči, pomocí kterých se dá s daty různě pracovat, např. editovat a porovnávat.

Datový sklad (DWH)

Zvláštní typ relační databáze pro analyzování a reportování dat. Shromažďuje integrovaná data z jednoho i více zdrojů, která mohou být porovnávána a analyzována. Data jsou již očištěná a slouží pro reportování např. managementu pro přehled o výkonu společnosti.

Datová analýza

Sběr a sledování dat z různých perspektiv poskytující užitečné informace o chodu firmy. Součástí datové analýzy je mimo jiné i čištění dat, jejich popis i vizualizace. Slouží pro snadnější rozhodování.

Data intelligence

Analýza různých forem dat tak, aby je firma mohla použít k rozšíření nabízených služeb nebo investic. Může také sloužit k analýze vlastních operací nebo pracovní síly, aby umožnila do budoucna se lépe rozhodovat. Pro účely datové inteligence se shromažďují všechny typy dat jako výkonnost společnosti, datová analýza nebo data mining.

Data mining

Sada postupů a technik pro získávání skrytých nebo ne zcela zřejmých informací z komplexních dat. Typickým příkladem může být analýza zákaznického chování kde cílem je nalézt v historických nákupních datech změnu která vedla k tomu, že zákazník začal nakupovat luxusní zboží.

Data Vault

Technika modelování datového skladu (DWH) kterou vyvinul Dan Linstedt. Oproti standardním technikám nabízí vyšší flexibilitu, škálovatelnost a schopnost integrace strukturovaných i nestrukturovaných dat.

E

ERP systém

Podnikový informační systém pro plánování zdrojů, který pomáhá společnosti efektivně a jednodušeji dosahovat cílů. Zastřešuje procesy z oblastí výroby, prodeje, financí a personalistiky. ERP systém zajišťuje integritu dat díky jedinému zdroji informací. ERP systémy jsou provozovány na relačních databázových systémech jako je např. Oracle.

F

Forecasting

Snaží se předpovědět budoucí vývoj ve sledované oblasti nebo společnosti celkově. Na základě předpovědí lze eliminovat nežádoucí stavy. K prognózování se využívá několik metod a technik založených na racionálním způsobu předvídání.

O

OpenShift

Platforma od společnosti Red Hat založená na open-source technologiích a určená pro vývoj mobilní i webové aplikace. Aplikace je přenositelná k jinému poskytovateli. Aplikace lze vyvíjet v jazycích PHP, Ruby a Python.

Oracle

Relační databáze ke zpracování dat vyvinutá firmou Oracle Corporation. Poskytuje vysoký výkon, pokročilé zpracování dat a jednoduchou rozšiřitelnost. Data jsou ukládána do tabulek. Jedná se o nejpoužívanější řešení pro velké datové systémy.

P

Pokročilá datová analýza

Často se používá ve stejném nebo podobném kontextu jako Data Mining. Jde o sadu nástrojů a technik pro získávání informací z komplexních dat.

R

Reporting

Reporting podává zprávy o určitém, sledovaném, stavu. Většinou vyhodnocuje dosavadní vývoj hospodaření společnosti. Sestává z tabulek i vizualizací dat a je důležitým podkladem pro plánování. Reporty mohou být prezentovány samostatně nebo ve formě sestav.

V

Vagrant

Open-source software k vytváření virtuálního prostředí pro vývojáře v Linuxu, Mac OS X a Windows. Má snadnou konfiguraci a díky jednoduchému pracovnímu prostředí zvyšuje produktivitu práce.

Virtualizace

Proces vytvářející několik virtuálních počítačů z fyzického počítače pomocí softwaru nazývaného hypervisor. Počítače fungují tak jako by byly fyzické, ale využívají výpočetní prvky fyzického počítače, například paměť. Virtualizované prostředí se jednodušeji přizpůsobí potřebám uživatelů.

Vizualizace dat

Převedení dat do grafické podoby. Vizualizace slouží k snadnějšímu a přehlednějšímu pohledu na data. Vizualizace obsahuje řadu prvků, jako diagramy a grafy, ze kterých si může uživatel vybrat. Mohou být i interaktivní. K vizualizaci dat se často používá nástroje Power BI jehož grafické zpracování je uživatelsky velmi příjemné.

Vizuální analýza

Analýza zkoumá jednotlivé obrazové představy a to ze sociologického hlediska. Zkoumají se obrazové představy jako fotografie, video, internet a mnoho dalšího. Je hojně využívaná v bezpečnostních systémech nebo retailu.